تبریز:  21 الی 22 آذرماه 97

ظرفیت دوره 30 نفر

درباره دوره

کارگاه آموزشی
کمک های اولیه


درپایان دوره به شرکت کنندگان گواهی آموزشی صادر خواهد شد

برنامه دوره

چهارشنبه, 21 آذر 1397

# عنوان برنامه سخنران زمان برگزاری محل برگزاری
1 پذیرش ..... 15:00 - 15:15 کلاس شهید فرهنگی
2 خیر مقدم و گشایش دوره توسط میزبان ..... 15:15 - 15:30 کلاس شهید فرهنگی
3 معرفی برنامه دوره اموزشی استاد محبوب امانی 15:30 - 16:30 کلاس شهید فرهنگی
4 استراحت و پذیرایی ..... 16:30 - 16:45
5 پرسش و پاسخ ..... 16:45 - 17:00 کلاس شهید فرهنگی
6 ادامه کلاس استاد محبوب امانی 17:00 - 19:00