تبریز:  6 الی 7 شهریورماه 97

ظرفیت تکمیل شد

درباره دوره

کارگاه آموزشی
مدیریت خطرپذیری سوانح طبیعی و انسان ساخت در شهر تبریز


درپایان دوره به شرکت کنندگان گواهی آموزشی صادر خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه های دوره

سه شنبه, 06 شهریور 1397

# عنوان برنامه سخنران زمان برگزاری محل برگزاری
1 پذیرش ..... 08:00 - 08:30 کلاس شهید فرهنگی
2 افتتاحیه ..... 08:30 - 08:40 کلاس شهید فرهنگی
3 خیر مقدم و گشایش دوره توسط میزبان ..... 08:40 - 09:00 کلاس شهید فرهنگی
4 معرفی برنامه کارگاه مهندس بابک نوالهی 09:00 - 09:30 کلاس شهید فرهنگی
5 شناسایی انتظارات شرکت کنندگان مهندس حسام الدین نراقی 09:30 - 10:00 کلاس شهید فرهنگی
6 استراحت ..... 10:00 - 10:30